Schutterij St. Sebastianus Oost-Maarland (nader te noemen SSSOM) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SSSOM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
- U te allen tijde de gelegenheid bieden om uw gegevens in te zien, te wijzigen en / of te verwijderen uit het ledenbestand.
- Een geheimhoudingsverklaring per bestuurslid hebben opgesteld omtrent de verkregen persoonsgegevens van onze leden.
- Een verwerkersovereenkomst hebben gesloten met de OLS federatie en de schuttersbond Berg en Dal met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens voor bijvoorbeeld de aanvraag van de OLS federatie pas of wedstrijdelementen binnen de schuttersbond.

Als SSSOM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder het kopje “contact” in het hoofdmenu.

Verwerking van persoonsgegevens van leden;

Persoonsgegevens van leden worden door SSSOM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over activiteiten en/of uitnodigingen;
- Voorzien van gegevens voor het aanvragen en/of uitreiken van oorkondes. Te denken hierbij valt aan jubilea of wedstrijd oorkondes;
- De aanvraag van een Oud Limburgse Schuttersfederatie (nader te noemen OLS) federatie pas en de online OLS ledenregistratie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstellingen kan SSSOM de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam / voornamen; 
Achternaam;
Geboorte datum;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;

Toestemmingsverklaring voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens en het maken en gebruiken van foto’s.

Uw persoonsgegevens worden door SSSOM opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

 

2015 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2008

 

 

 

 

 

 

2015 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2008

 

 

 

2015 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2008

 

 

 

 

 

 

 

2015 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2008

 

 

Subcategories